Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RAMIĘ W RAMIĘ

1. Postanowienia ogólne

Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.fundacja-ramiewramie.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Ramię w Ramię z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), przy ul. Uczniowskiej 21, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001042981, zwaną dalej Fundacją.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.

Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.

Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione.

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych w Serwisie i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Fundacji, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

Kategorycznie zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowych, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu

Fundacja zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja  zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

Fundacja wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

2. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja Ramię w Ramię – Prezeska Zarządu Kamila Juś ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych.

Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.

3. Postanowienia końcowe

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: biuro@fundacja-ramiewramie.pl Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dostarczenia.